Położenie geograficzne

Płożenie geograficzne. Cały obszar Polski pod względem geograficznym został podzielony, zdefiniowany i opisany w drugiej połowie XX wieku przez Jerzego Kondrackiego, następnie zmodyfikowana przez Andrzeja Richlinga.  Podział ów nazywamy regionalizacją fizycznogeograficzną Polski. Założeniem w ujęciu Kondrackiego i Richlinga jest podział na:

  • Megaregiony;
  • Prowincje;
  • Podprowincje;
  • Makroregiony;
  • Mezoregiony.

W takim podziale, obecne tereny gminy Kluczewsko leży:

  • Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa;
  • Prowincja Wyżyny Polskie
  • Podprowincja Wyżyny Małopolskie;
  • Makroregion Wyżyna Przedborska
  • Mezoregiony: Niecka Włoszczowska i Pasmo Przedborsko-Małogoskie.
położenie geograficzne
Powiat włoszczowski na tle mezoregionów, wg Kondrackiego, źródło: Wikipedia.

Dowód na położenie w dwóch mezoregionach jest widoczny podczas obserwacji ukształtowania terenu gminy. Południowa część jest wyraźnie bardziej płaska, a jednymi wzniesieniami są wydmy polodowcowe. Północno-wschodnia część, która leży w obszarze Pasma Przedborsko-Małogoskiego, jest urozmaicona wzniesieniami, z których najwyższe nie przekraczają 350m n.p.m.

Na pewno ogromny wpływ na kształt dzisiejszych terenów, czy to pod względem ukształtowania terenu czy rozwoju cywilizacyjnego miały dwie rzeki występujące na tym obszarze. Jedną z nich jest Pilica, która w większym lub mniejszym uproszczeniu stanowi zachodnią granicę gminy. Drugą z nich jest Czarna Włoszczowska- prawobrzeżny dopływ Pilicy, która przecina ze wschodu na zachód omawiane tereny, przepływając przez Pilczycę. Z Pilicą łączy się nieopodal Ciemiętnik, kończąc swój czterdziesto siedmio kilometrowy bieg.

Położenie geograficzne
Źródło: Google Maps.

Pod względem podziału administracyjnego omawiany obszar można utożsamiać z obszarem obecnej Gminy Kluczewsko. Administracyjnie obecnie w 2018 roku znajduje się ona w powiecie włoszczowskim w województwie świętokrzyskim. Bezpośrednio sąsiaduje z Gminą Krasocin na południowym wschodzie i Gminą Włoszczowa od strony południowej. Od strony zachodniej i północnej graniczymy z województwem łódzkim.