Świat, który znamy obecnie niewątpliwie znacznie różni się od dawnych czasów. Niegdyś rodziny szlacheckie stanowiły jedną z warstw społecznych. Współistniały wraz z mieszczaństwem, chłopstwem, duchowieństwem a nawet dawniej z warstwą rycerską. To właśnie z tej ostatniej w procesie zmian wywodzi się szlachta. Ten świat powoli przekształcał się. Nie tylko z powodu rozwoju przemysłu, techniki i elektroniki. Dlatego można spotkać głosy, że świat ów, umarł w momencie wybuchu II Wojny Światowej. Pewnie w stwierdzeniu tym jest sporo racji. Stan szlachecki zniesiono jednak wcześniej na mocy konstytucji marcowej z 1921 roku.

Jeszcze większy wpływ na zmianę obrazu Polski miało to, co wydarzyło się tuż po wojnie. Upaństwowienie stało się kresem wielkich rodzin, które przez wieki były właścicielami wsi, pól i lasów…

Jednak ślady tych rodów pozostały w dokumentach, pomnikach, aktach i wspomnieniach. Dlatego w poniższych rozdziałach i wpisach zajmę się omówieniem tych rodów, które bezpośrednio związane były z moimi rodzinnymi stronami.

Pojawiają się tutaj takie rody jak Bzowski, Konarski, Tarło, Turski, Bobrownicki, Potocki, Czaplicki i wiele innych. Rodziny te były właścicielami ziemskimi. W posiadanie ziem wchodzili na drodze zakupu lub dziedziczenia. Stąd powszechnie pojawiające się słowo „dziedzic”, w odniesieniu do ziemskiego posiadacza danego terenu. Mieszkał on wraz z rodziną w tzw. „dworze”. Do czasów obecnych nie przetrwało wiele dworów…

Część budynków i posiadłości zniszczyła się samoistnie, jako wynik procesu ubożenia i degradacji gospodarstw. Część z nich dostając się między tryby machiny wojennej, nie przetrwała próby czasów. Dwory po takich zajściach odnawiano lub remontowano. Jednak po Drugiej Wojnie Światowej, nie do końca dano im taką szansę. Nowy ustrój przyniesiony wraz z pochodem Armii Czerwonej, starał niszczyć się wszelkie ślady minionych wieków. Dwory, budynki, spichlerze i inne przekształcano w budynki użyteczności państwowej, w budynki gospodarskie lub najzwyklej w świecie niszczono.

Bobrowniccy

Rodzina Bobrownickich

Rodzina Bobrownickich h. Doliwa była dawnym rodem wywodzącym się w województwa sieradzkiego, a ich ekspansja w różnych kierunkach nastąpiła już ...

Rodzina Bzowskich

Bzowscy są dawnym rodem, których losy zostały splecione z Bobrownikami. Na początku XX wieku Józef Janota Bzowski h. Ostoja zakupił ...

Rodzina Rogóyskich

Rogóscy byli właścicielami Bobrownik na przełomie XVIII i XIX wieku. Ostatnim posiadaczem tych dóbr był zmarły w 1901 roku Alfons ...

Rodzina Czaplickich

Liczni członkowie tej rodziny pisali się z Czaplic (de Czaplice), a ich wsią gniazdową są Czaplice w ziemi ciechanowskiej, w ...

Rodzina Tarło

Rodzina Tarło jest licznym i wiekowym rodem. Legitymowali się herbem Topór. Od lat piastowali urzędy państwowe, takie jak: starości, kasztelanowie ...

Rodzina Chocimowskich

Rodzina Chocimowskich herbu Oksza związana jest z Kluczewskiem poprzez postaci Andrzeja Chocimowskiego oraz trzech jego synów Stanisława, Jana i Marcina ...

Rodzina Turskich

Turski h. Rogala, rodzina podlaska, pisząca się z Turzych Rogów (de Turzerogi). Nazwisko wzięli od wsi Turze Rogi w powiecie ...

Rodzina Konarskich

Rodzina Konarskich pojawia się na kartach historii Kluczewska, kiedy to Adam Ewaryst Jaxa-Konarski poślubił Stefanię Turską. Stał się tym samym ...